ប៉េកាង

មហាកំផែង៖គឺជាមហាកំផែងដែលមានរុក្ខជាតិជាច្រើនដុះនៅតាមបណ្ដាយមហាកំផែង⁣⁣ ដែលមានចំងាយ ៦០ គម ពីទីក្រុងប៉េកាំង។

អ៊ូស្សី

រូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធលិញសាន៖គឺជាកន្លែងដែលមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅកំសាន្តច្រើន ដែលមានរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធលិញសានដ៏ធំមានកំពស់ដល់ទៅ៨៨ ម ស្ថិតនៅភ្នំម៉ាជីនៃស្រុកអ៊ូស្តីខេត្តជាំងស៊ូ។

សៀងហៃ

ប៉មសៀវហៃ៖មានទីតាំងស្ថិតនៅឧទ្យានភូដុងជិតស្តានណាពូ មានកម្ពស់ ៤៦៨ ម ហើយវាជាប៉មទី២ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិន។